Notice

According to the Insurance Act 2079, the insurance nature of the business is not considered to be registered    

Career

Hello i’m NIA Chatbot
chat icon
How can i help you?
chat icon

NIA Chatbot

chat icon
chatbot

Vacancy Notice

file पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना file 2024-05-14 eye Preview
file खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना file 2024-04-14 eye Preview
file खुला/समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना (सूचना प्रकाशन मिति २०८०।१०।२६) file 2024-04-12 eye Preview
file स्वीकृत नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (सहायक निर्देशक (प्रशासन)) file 2024-04-12 eye Preview
file स्वीकृत नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (सहायक निर्देशक (कानून)) file 2024-04-12 eye Preview
file स्वीकृत नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (सहायक निर्देशक (सूचना प्रविधि)) file 2024-04-12 eye Preview
file स्वीकृत नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (सहायक प्रथम) file 2024-04-12 eye Preview
file अस्वीकृत नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना file 2024-05-14 eye Preview
file लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना २०७९/०७/२२ eye Preview
file विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना २०७९/०८/२३ eye Preview
Show entries