Notice

According to the Insurance Act 2079, the insurance nature of the business is not considered to be registered    

Hello i’m NIA Chatbot
chat icon
How can i help you?
chat icon

NIA Chatbot

chat icon
chatbot

Press Release

Updated AT
file बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुजी वृद्धि (२०७८/१२/१०) 23 Jul 2024
file प्रेस विज्ञप्ती (२०७९/०१/१२) 23 Jul 2024
file लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना सम्बन्धमा 23 Jul 2024
file प्रेस–विज्ञप्ती (२०७९/०५/१५) 23 Jul 2024
file प्रेस विज्ञप्ती (२०८०/०६/२९) 23 Jul 2024