Notice

According to the Insurance Act 2079, the insurance nature of the business is not considered to be registered    

Hello i’m NIA Chatbot
chat icon
How can i help you?
chat icon

NIA Chatbot

chat icon
chatbot

Agent/Surveyors Related

Updated At

तालिम निर्देशिका

बीमकले संचालन गर्ने बीमा अभिकर्ताको तालिम निर्देशिका, २०७२
23 Jul 2024

आचारसंहिता

बीमा अभिकर्ताको आचार संहिता
23 Jul 2024
बीमा सर्भेयरको आचार संहिता
23 Jul 2024

कानूनी व्यवस्थाहरु

अभिकर्ता/सर्भेयरसंग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाहरु
23 Jul 2024
Legal Provision Related to Agents/Surveyors
23 Jul 2024