Notice

According to the Insurance Act 2079, the insurance nature of the business is not considered to be registered    

E-Services

Hello i’m NIA Chatbot
chat icon
How can i help you?
chat icon

NIA Chatbot

chat icon
chatbot

Surveyor License Registration

icon
Online सर्भेयर परीक्षामा उतीर्ण भएकाहरुको लागि
सर्भेयर इजाजतपत्रको आवेदन दिनका लागि अपलोड गर्नुपर्ने आवश्यक डकुमेन्टहरु :
 • 1. सर्भेयर आवेदनका लागि निवेदन फाराम भरी अपलोड गर्नुहोला  ।(Format: .pdf)
 • 2. Click here for Application Form
 • 3. सर्भेयर तालिमको प्रमाणपत्र अपलोड गर्नुहोला ।  (Format: .pdf)
 • 4. नागरिकताको प्रमाणपत्र।(Format: .pdf)
 • 5. शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र।(Format: .pdf)
 • 6. दुवै कान देखिने हालसालै खिचेको फोटो।(Format: .jpeg)
 • 7. परीक्षा पास भएको प्रमाणपत्र।(Format: .pdf)
 • 8. शूल्क रु.५०००/- को बैंक भाउचर अथवा विद्युतीय भुक्तानीको Slip अपलोड गर्नुहोला। (Format: .pdf)
Click Here
icon
संस्थागत सर्भेयर इजाजतपत्रको आवेदन दिनका लागि आवश्यक कागजातहरु :
 • सर्भेयर आवेदनका लागि निवेदन फाराम भ
  • 1. सर्भेयर निवेदन फाराम (अनसुचूी – १२) बमोजिम 
  • 2. व्यक्तिगत सर्भेयरको प्रमाणपत्र (नवीकरण गरेको प्रमाणपत्र समेत) ।
  • 3. “बीमा सर्भेयर भर्इ कार्य गर्ने” उद्देश्य भएको प्रबन्धपत्र, नियमावली वा विनीयम ।
  • 4. कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र ।
  • 5. PAN/VAT दर्ता प्रमाणपत्र ।
  • 6. गत आ.ब.को कर चुक्ता ।
  • 7. नागरिकताको प्रमाणपत्र ।
  • 8. शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र ।
  • 9. सर्भेयर परीक्षा पास भएको प्रमाणपत्र ।
  • 10. शूल्क रु.५०००/- को बैंक भौचर (लेखा शाखा वाट प्रमाणित) ।
  • 11. नबिल बैंक खाता नम्बर: ०११००१३०११००१ (NEPAL INSURANCE AUTHORITY)

  उक्त कागजातको Scan Copy (pdf file) (file size 500 KB) surveyor.support@nia.gov.np मा mail तथा इजाजतपत्र लिन आउदा Hard copy समेत लियर आउन अनुरोध गर्दछौ ।

  नोट: जाजतपत्र लिन आउदा कम्पनिको छाप अनिवार्य साथमा ल्याउनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

Click Here
Email us for any other information or complaints!
email
surveyor.support@nia.gov.np