Notice

According to the Insurance Act 2079, the insurance nature of the business is not considered to be registered    

Press Release

Hello i’m NIA Chatbot
chat icon
How can i help you?
chat icon

NIA Chatbot

chat icon
chatbot
file कोरोना भाइरस (COVID-19)बीमालेख जारी गरिएको सम्बन्धमा (मिति २०७७।०१।०४) eye Preview
file कोरोना भाइरस (COVID-19)बीमालेख सुचारु गर्ने सम्बन्धमा (मिति २०७७।०२।२३) eye Preview
file कोरोना बीमा मापदण्ड,२०७७ तथा कोरोना बीमा सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति (मिति २०७७।०४।२१) eye Preview
file कोरोना बीमा मापदण्ड,२०७७ सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति (मिति २०७७।०५।२१) eye Preview
file बीमा दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति (मिति २०७७।०८।२५) eye Preview
file बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुजी वृद्धि (२०७८/१२/१०) eye Preview
file प्रेस विज्ञप्ती (२०७९/०१/१२) eye Preview
file लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना सम्बन्धमा eye Preview
file प्रेस–विज्ञप्ती (२०७९/०५/१५) eye Preview
file प्रेस विज्ञप्ती (२०८०/०६/२९) eye Preview
Show entries