Email: info@nia.gov.np
Contact No:  +977-1-5421079, 5428604
Location:  Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
Stay Connected On
11 Oct 18

POP UP

************************************************************************

FOR MORE DETAILS  (click here )

For more details: click here

************************************************************************

************************************************************************

************************************************************************

यस प्राधिकरणको लागि लोक सेवा आयोगबाट सञ्चालन गरिएको देहायका विज्ञापनको लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सम्मिलित उम्मेदवारहरूमध्ये लोक सेवा आयोगबाट तयार गरिएको नतिजा बमोजिम वर्णानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर तथा नाम, थर भएका उम्मेदवार उत्तीर्ण भई मामिला प्रस्तुतीकरण, सामूहिक छलफल, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तर्वार्ताको लागि छनोट भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ यहाँ थिच्नुहोस्

********************************************************************************************

नेपाल बीमा प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर ८-२२/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा, श्रेणी तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचनाको लागि यहाँ थिच्नुहोस्

***************************************************************************************

नेपाल बीमा प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर ३-७/२०७९-८० (आ.प्र.,खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा/समूह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचनाको लागि   यहाँ थिच्नुहोस्

*******************************************************************************
नोटः अनलाइनबाट नवीकरण गर्न आवश्यक विवरण तथा प्रक्रियाको जानकारीको लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।