Email: info@nia.gov.np
Contact No:  +977-1-5421079, 5428604
Location:  Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
Stay Connected On

पुराना प्रश्नपत्रहरुको संगालो  :

 

सहायक निर्देशक

पद/श्रेणीः सहायक निर्देशक(सेवा/समूहः प्रशासन) Click here

पद/श्रेणीः सहायक निर्देशक(सेवा/समूहः कानुन) Click here

 

सहायक प्रथम

पद/श्रेणीः सहायक निर्देशक(सेवा/समूहः प्रशासन) Click here