Email: info@nia.gov.np
Contact No:  +977-1-5421079, 5428604
Location:  Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
Stay Connected On

आ.व. २०८०/०८१ (FY:2023/24)

२०८० माघ महिना (Mid-February, 2024)

बीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क

२०८० पुस महिना (Mid-January, 2024)

बीमा क्षेत्रको २०८० पुस महिना सम्मको विवरण

बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क

बीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क

२०८० मंसिर महिना (Mid-December, 2023)

बीमा क्षेत्रको २०८० मंसिर महिना सम्मको विवरण

बीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क

बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क

२०८० कार्तिक महिना (Mid-November, 2023)

Monthly Insurance Business Statistics as on Mid-November, 2023

बीमा क्षेत्रको २०८० कार्तिक महिना सम्मको विवरण

बीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क

बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क

२०८० असोज महिना (Mid-October, 2023)

Monthly Insurance Business Statistics as on Mid-October, 2023

बीमा क्षेत्रको २०८० असोज महिना सम्मको विवरण

बीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क

बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क

२०८० भाद्र महिना (Mid-September, 2023)

Monthly Insurance Business Statistics as on Mid-September, 2023

बीमा क्षेत्रको २०८० भाद्र महिना सम्मको विवरण

बीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क

बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क

२०८० साउन महिना (Mid-August, 2023)

Monthly Insurance Business Statistics as on Mid-August, 2023

बीमा क्षेत्रको २०८० साउन महिना सम्मको विवरण

बीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क

बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क

आ.व. २०७९/०८० (FY:2022/23)

२०८० असार महिना (Mid-July, 2023)

Monthly Insurance Business Statistics as on Mid-July, 2023 Click here

बीमा क्षेत्रको २०८० असार महिना सम्मको विवरण Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

२०८० जेष्ठ महिना (Mid-June, 2023)

Monthly Insurance Business Statistics as on Mid-June, 2023 Click here

बीमा क्षेत्रको २०८० जेष्ठ महिना सम्मको विवरण Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

२०८० बैशाख महिना (Mid-May, 2023)

Monthly Insurance Business Statistics as on Mid-May, 2023 Click here

बीमा क्षेत्रको २०८० वैशाख महिना सम्मको विवरण Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

२०७९ चैत्र महिना (Mid-April, 2023)

Monthly Insurance Business Statistics as on Mid-April, 2023 Click here

बीमा क्षेत्रको २०७९ चैत्र महिना सम्मको विवरण Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

२०७९ फागुन महिना (Mid-March, 2023)

Monthly Insurance Business Statistics as on Mid-March, 2023 Click here

बीमा क्षेत्रको २०७९ फागुन महिना सम्मको विवरण Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

२०७९ माघ महिना (Mid-February, 2023)

Monthly Insurance Business Statistics as on Mid-February, 2023 Click here

बीमा क्षेत्रको २०७९ माघ महिना सम्मको विवरण Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

२०७९ पौष महिना (Mid-January, 2023)

Monthly Insurance Business Statistics as on Mid-January, 2023 Click here

बीमा क्षेत्रको २०७९ पौष महिना सम्मको विवरण Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

२०७९ मंसिर महिना (Mid-December, 2022)

Monthly Insurance Business Statistics as on Mid-December, 2022 Click here

बीमा क्षेत्रको २०७९ मंसिर महिना सम्मको विवरण Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

२०७९ कार्तिक महिना (Mid-November, 2022)

Monthly Insurance Business Statistics as on Mid-November, 2022 Click here

बीमा क्षेत्रको २०७९ कार्तिक महिना सम्मको विवरण Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

२०७९ असोज महिना (Mid-October, 2022)

Monthly Insurance Business Statistics as on Mid-October, 2022 Click here

बीमा क्षेत्रको २०७९ असोज महिना सम्मको विवरण Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

२०७९ भाद्र महिना (Mid-September, 2022)

Monthly Insurance Business Statistics as on Mid-September, 2022 Click here

बीमा क्षेत्रको २०७९ भाद्र महिना सम्मको विवरण Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

२०७९ श्रावन महिना (Mid-August, 2022)

Monthly Insurance Business Statistics as on Mid-August, 2022 Click here

बीमा क्षेत्रको २०७९ श्रावण महिना सम्मको विवरण Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

आ.व. २०७८/०७९ (FY:2021/22)

२०७९ असार महिना (Mid-July, 2022)

Monthly Insurance Business Statistics as on Mid-July, 2022 Click here

बीमा क्षेत्रको २०७९ असार महिना सम्मको विवरण Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

२०७९ जेष्ठ महिना (Mid-June, 2022)

Monthly Insurance Business Statistics as on Mid-June, 2022 Click here

बीमा क्षेत्रको २०७९ जेष्ठ महिना सम्मको विवरण Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

२०७९ वैशाख महिना (Mid-May, 2022)

Monthly Insurance Business Statistics as on Mid-May, 2022 Click here

बीमा क्षेत्रको २०७९ बैशाख महिना सम्मको विवरण Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

२०७८ चैत्र महिना (Mid-April, 2022)

Monthly Insurance Business Statistics as on Mid-April, 2022 Click here

बीमा क्षेत्रको २०७८ चैत्र महिना सम्मको विवरण Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

२०७८ फागुन महिना (Mid-March, 2022)

Monthly Insurance Business Statistics as on Mid-March, 2022 Click here

बीमा क्षेत्रको २०७८ फागुन महिना सम्मको विवरण Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

२०७८ माघ महिना (Mid-FEB, 2022)

Monthly Insurance Business Statistics as on Mid-FEB, 2022 Click here

बीमा क्षेत्रको २०७८ माघ महिना सम्मको विवरण Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण : जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

२०७८ पौष महिना

बीमा क्षेत्रको २०७८ पौष महिना सम्मको विवरण Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण : जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण :निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

२०७८ मङ्सिर महिना

बीमा क्षेत्रको २०७८ मङ्सिर महिना सम्मको विवरण Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण : जीवन बीमा व्यवसाय गर्न बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण : निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्नेहरु बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

जीवन बीमकको प्रदेशगत कार्यालय,कर्मचारी र अभिकर्ताहरुको विवरण Click here

निर्जीवन बीमकको प्रदेशगत कार्यालय र कर्मचारीहरुको विवरण Click here

२०७८ कात्तिक महिना

बीमा क्षेत्रको २०७८ कात्तिक महिना सम्मको विवरण  Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण : जीवन बीमा व्यवसाय गर्न बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण : निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्नेहरु बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

२०७८ असोज महिना

बीमा क्षेत्रको २०७८ असोज महिना सम्मको विवरण  Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण : जीवन बीमा व्यवसाय गर्न बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण : निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्नेहरु बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

२०७८ भाद्र महिना

बीमा क्षेत्रको २०७८ भाद्र महिना सम्मको विवरण Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण : जीवन बीमा व्यवसाय गर्न बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण : निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्नेहरु बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

२०७८ श्रावण महिना

बीमा क्षेत्रको २०७८ श्रावण महिना सम्मको विवरण Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण : जीवन बीमा व्यवसाय गर्न बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण : निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्नेहरु बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here