Email: info@nia.gov.np
Contact No:  +977-1-5421079, 5428604
Location:  Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
Stay Connected On
पूर्ण बहादुर थापा   

लुम्बिनि प्रदेश
कार्यालय प्रमुख

लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयः

बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ११, कालिकानगर, रुपन्देही, नेपाल

फोन नः ०७१-५९१५०१, ५९१५०२

ईमेलः infolp@nia.gov.np