Email: info@nia.gov.np
Contact No:  +977-1-5421079, 5428604
Location:  Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
Stay Connected On

बीमा व्यवसाय, बीमक, बीमित सम्बन्धि केही गुनासो भए नेपाल बीमा प्राधिकरणको गुनासो व्यवस्थापन शाखामा गुनासो पठाउन यो फारम भरी पठाउन सक्नुहुनेछ ।