Email: info@nia.gov.np
Contact No:  +977-1-5421079, 5428604
Location:  Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
Stay Connected On

आ.व. २०७९ /०८०

तेस्रो त्रैमासिक

जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७९/०८० को तेस्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय विवरण

निर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७९/०८० को तेस्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम

दोस्रो त्रैमासिक

पुर्नबीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७९/०८० को दोस्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम

जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७९/०८० को दोस्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय विवरण

निर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७९/०८० को दोस्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम

प्रथम त्रैमासिक

पुर्नबीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७९/०८० को प्रथम त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम

निर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७९/०८० को प्रथम त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम

जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७९/०८० को प्रथम त्रैमासिकसम्मको वित्तीय विवरण  (Click here)

आ.व. २०७८ /०७९

चौथो त्रैमासिक

पुर्नबीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को चौथो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम

जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को चौथो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम(Click here)

निर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को चौथो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम  (Click here)

तेश्रो त्रैमासिक

जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को तेश्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम(Click here)

निर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को तेश्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम  (Click here)

पुर्नबीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को तेश्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम  (Click here)

दोस्रो त्रैमासिक

जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम  (Click here)

निर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम  (Click here)

पुर्नबीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम  (Click here)

प्रथम त्रैमासिक

जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को प्रथम त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम  (Click here)

निर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को प्रथम त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम  (Click here)

पुर्नबीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७८/०७९ को प्रथम त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम  (Click here)

आ.व. २०७७ /०७८

चौथो त्रैमासिक

जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को चौथो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम(Click here)

निर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को चौथो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम  (Click here)

तेश्रो त्रैमासिक

जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को तेश्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम(Click here)

निर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को तेश्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम  (Click here)

दोस्रो त्रैमासिक

जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को दोस्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम  (Click here)

निर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को दोस्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम  (Click here)

प्रथम त्रैमासिक

जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को प्रथम त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम  (Click here)

निर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने सबै बीमकहरुको आ.ब.२०७७/०७८ को प्रथम त्रैमासिकसम्मको वित्तीय परिणाम  (Click here)