Email: info@nia.gov.np
Contact No:  +977-1-5421079, 5428604
Location:  Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
Stay Connected On

Tender

डेस्कटप,ल्यापटप तथा अन्य कार्यालय सामग्री आपूर्ति सम्बन्धी इ-बिडिङ बोलपत्र संशोधन सम्बन्धी सूचना

डेस्कटप,ल्यापटप तथा अन्य कार्यालय सामग्री आपूर्ति..
Read More

दरभाउपत्र स्वीकृतिको लागि छनोट गर्ने आशयको सूचना

..
Read More

दरभाउपत्रको सूचना

Click here for more..
Read More

बोलपत्र ईबिडिङ स्वीकृतको लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना

बोलपत्र ईबिडिङ स्वीकृतको लागि छनौट गर्ने..
Read More

बोलपत्र इ-बिडिङ स्वीकृतिका लागि छनोट गर्ने आशयको सूचना

..
Read More

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट गर्ने आशयको सूचना

..
Read More

विस्तृत लेखा परिक्षण परामर्श सेवा आपूर्ति गर्ने बारे सुचना

Click Here for RFP Document for DDA Service ..
Read More

ईलरक्ट्रोनिक्स बिडिङबाट सवारीसाधन आपूर्ति गर्ने बारेको सुचना

..
Read More

अध्ययन /अनुसन्धान सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने म्याद थपको सूचना

Click here for RFP with TOR..
Read More

बीमा समितिको सामानहरुको लिलामी सम्बन्धी सूचना

Click here for detail..
Read More