Email: info@nia.gov.np
Contact No:  +977-1-5421079, 5428604
Location:  Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
Stay Connected On
06 Nov 22

सिलबन्दी प्रस्ताव पेस गर्ने बारे / बोलपत्र इ-बिडिङ स्वीकृतिका लागि छनोट गर्ने आशयको सूचना